Lägenhetsbyte, andrahandsuthyrning och överlåtelse

På denna sida får du information om lägenhetsbyte, hur det går till med andrahandsuthyrning och villkor för att överlåta lägenheten.

Lägenhetsbyte

När du bott i din lägenhet i minst ett år har du möjlighet att byta din hyresrätt mot en annan. Byte beviljas under förutsättningarna att du avstår din hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad, samt att båda parter avser att bosätta sig permanent i respektive bytesobjekt.
Observera att fordonsplats inte följer med vid lägenhetsbyte.

Vad behöver göras innan bytet?

En besiktning ska utföras och eventuella skador ska betalas eller åtgärdas innan bytet kan äga rum. I den nya lägenheten hos Salabostäder kan du inte göra anspråk på reparationer, tapetbyten eller målning. Direkta fel åtgärdas av Salabostäder. Avtalen ska vara påskrivna innan bytet kan ske. Vid avtalsskrivning nollställs dina poäng. Eventuella kostnader för onormalt slitage ska regleras inom sju kalenderdagar för att du som avflyttande hyresgäst ska få skriva på det nya avtalet.

För att gå vidare med överenskommelse om direktbyte måste du göra en ansökan.

Vad krävs för att få hyra ut i andra hand?

Vi tillämpar hyresnämndens principer för andrahandsuthyrning. Det krävs att du som hyresgäst har särskilda skäl att hyra ut din bostad i andra hand:

 • Särskilda familjeförhållanden.
  Hyresgäst vill provbo i ett parförhållande i de fall de inte bott tillsammans tidigare. En kopia av den blivande sambons hyresavtal/köpekontrakt lämnas för att styrka din ansökan.
 • Längre utlandsvistelse.
  Gäller minst fyra månader utomlands och kopia av biljett lämnas för att styrka din ansökan.
 • Ålder eller sjukdom.
  Om hyresgäst läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom. Läkarintyg krävs.
 • Tillfälligt arbete/studier på annan ort eller utomlands.
  Arbetsgivarintyg eller studieintyg krävs.

Det krävs skriftligt godkännande från oss på Salabostäder innan andrahandsuthyrningen påbörjas. Ansökan beviljas normalt i sex månader.

Du riskerar att förlora ditt hyresavtal om du hyrt ut din lägenhet i andra hand utan vårt godkännande. Vi gör regelbundna kontroller av våra lägenheter för att förhindra detta.

Olovlig uthyrning betraktas av oss som en misskött relation. Det kan innebära att du inte får hyra någon lägenhet av oss inom två års tid efter avhysningsdatumet.

Förstahandshyresgästen ansvarar för att hyrorna betalas i tid samt att inga störningar sker. Vi rekommenderar att första- och andrahandshyresgästen tecknar ett hyresavtal sinsemellan. Läs mer på Hyresgästföreningens webbplats.

Du kan aldrig överta ett förstahandskontrakt om du hyr i andra hand.
Blanketter och formulär

Kan jag överlåta min lägenhet till någon annan?

Det måste finnas godtagbara skäl för att kunna överlåta sitt hyresavtal. Du måste även ha ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans med personen som du vill överlåta lägenhetskontraktet till. Personen måste ha varit skriven på adressen och bott tillsammans med dig under minst tre års tid.

Grundkrav

Följande grundkrav måste uppfyllas för att överlåtelse ska kunna genomföras:

 • Separation (en avtalsinnehavare) – Den som ska överta lägenhetskontraktet ska ha varit folkbokförd på samma adress i minst tre år och kontroll från folkbokföringen kommer att genomföras. Insamlade köpoäng nollställs för den som tar över lägenhetskontraktet och måste samtidigt uppfylla grundkraven.
 • Separation (två avtalsinnehavare) – Om två parter står på avtalet kan den ena välja att säga upp avtalet. Den kvarboende hyresgästen kan då ta över hyresavtalet förutsatt att den uppfyller grundkraven.
 • Dödsfall – Vid dödsfall kan make/maka alltid ta över hyreskontraktet. Vid dödsfall där den bortgångne står själv på avtalet kan överlåtelse genomföras förutsatt att den kvarstående varit folkbokförd på samma adress i tre år. Överlåtelse sker förutsatt att grundkraven är uppfyllda. Vid dödsfall får kvarboende behålla sina poäng.
 • Överlåtelse till närstående – När en hyresgäst inte längre behöver sin lägenhet kan den överlåta den till närstående som hyresgästen varaktigt vart sammanboende med i tre år och som är folkbokförd på samma adress under denna tid och grundkraven är uppfyllda.

Övrig information

Överlåtelsen kan tidigast ske två kalendermånader efter att en ansökan inkommit till Salabostäder. Överlåtelsen kan aldrig ske om du avser att bo kvar i lägenheten.

En inneboende har inte rätt att ta över hyresavtalet och en vän kan aldrig klassas som närstående i detta avseende. Vid överlåtelse av hyresavtal kontaktas kundservice för att skriva nytt avtal.

Länkar
Blanketter och formulär
Uthyrningsregler

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.