Miljöarbete

Miljö- och klimatfrågorna är bland de viktigaste frågorna vi har. Vi på Salabostäder har ett ständigt pågående förbättringsarbete vad gäller vår miljöpåverkan. Vi är som exempel fossilfria på områdena uppvärmning och fordon i vår verksamhet.

Samverkan för miljö och klimat

Där det är fördelaktigt samarbetar vi med olika organisationer i olika miljöfrågor. Salabostäder AB är med i Allmännyttans klimatinitiativ, som är en gemensam kraftsatsning för att minska utsläppen av växthusgaser.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007)

Mer om Allmännyttans klimatinitiativ

Vi sponsrar Sagåns vattenråd 

Exempelskiss på ett förändringsarbete i ett område

Exempelskiss på Sala vattenmiljöers framtidsvision

Sagåns vattenråd bildades 2012 med syftet att tillsammans med intressenter verka för ett hållbart nyttjande av Sagåns vatten. Krav på förvaltningen är att god ekologisk, kvantitativ och kemisk status uppnås.

Vattenrådet ska medverka i planerings- och samrådsprocesser som kan påverka vattenmiljön i Sagån och strävar efter att öka kunskapen om Sagåns vattenmiljöer.

Sagåns avrinningsområde är 857 kvadratkilometer stort, börjar norr om Sala och mynnar i Oxfjärden i Mälaren. Det stäcker sig över Enköping, Heby, Sala och Västerås kommuner.
Inom området finns 15 sjöar och 356 km vattendrag.

Läs mer om Sagåns vattenråd (extern länk)

Vi samarbetar med Sala Heby Energi (SHE)

  • Vi är sedan lång tid fossilfria i uppvärmningen av våra fastigheter.
  • SHE hjälper oss att handla hållbart producerad el.
  • SHE assisterar oss med ombyggnad av våra värmecentraler, kulvertar mm för att minska energiförluster och sänka vår förbrukning av värme.
  • Vi samarbetar med SHE kring solelproduktion och har fått hjälp med att bygga vår anläggning som producerat 185 MWh (december 2020)

Övrigt miljöarbete

  • Vi har under 2018 fasat ut diesel som drivmedel i våra transportfordon och använder nu enbart HVO i dessa. HVO är ett förnybart drivmedel som minskar vår miljöbelastning.
  • Vi har 7 eldrivna personbilar/servicebilar och 5 mindre eldrivna servicefordon
  • All kemikaliehantering är föremål för översyn och till vår hjälp har vi där ett webbaserat system för att hålla ordning på kemikalier samt för uppdaterade säkerhetsdatablad till dessa.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.