75-årsjubileum 2013-2023

2023 firade vi på Salabostäder 75 år. I boken "Under tiden - 65 år med Salabostäder" av Per Helge avhandlas våra första sextiofem år. Här sammanfattar vi åren 2013-2023.

2023

Så här firade vi 75 år!

Hyresgäster vann Sala-presentkort

Varje månad under 2023 lottade vi ut 6 presentkort á 1000 kr bland de hyresgäster som svarade på vår hyresgästenkät. Dragningen gjordes av vår leverantör.

Gemensam 125-årsdag med Sala-Heby Energi

Tillsammans med Sala-Heby Energi firade vi 125-årskalas den 3/9 med en gemensam familjedag i Folkets park. På scen stod Tusse och Aros Marshalls. Föreningarna stod för andra aktiviteter på plats, och vi serverade korv med bröd och fika. Totalt fick vi träffa cirka 700 personer denna soliga dag!

Silverslanten

Tillsammans med Sala-Heby Energi har vi tagit fram ett stipendium, Silverslanten, som syftar till att få tredjeårselever på gymnasiet att gå i mål i utvalda program för att få kompetensen att stanna kvar i Sala.

Lärarna nominerar 2 elever i varje kategori: höga betyg, störst förbättring, samt för stor fallenhet/tekniskt intresse.

Juryn, som består av skolchefen, samt VD för bägge bolagen utser vinnare som mottar 16 000 kronor var i vinstpengar (en vinnare per kategori).

Stipendiet är alltså ett bidrag till Salas 400-årsfirande, och första prisutdelningen sker i samband med det. Tanken är att stipendiet ska vara återkommande även i framtiden.

Silverslanten-logo med student i bakgrunden

Omställning

Dammgatan 19

I augusti 2023 påbörjade vi ombyggnationen av Dammgatan 19, som blir ett trygghetsboende med hög standard och tillgänglighet, samt med en gemensam lokal. Vi har tagit fram ett marknadsmaterial i 3d baserat på skarpa ritningar och materialval, och presenterar detta här, samt via en nu avpublicerad boväljare där du bland annat kunde se utsikten från respektive lägenhets balkong. Inflyttning gjordes från maj 2024.

2013-2022

Det har hänt mycket inom ett flertal områden sedan 65-årsjubileet.

Bredband

2012 påbörjade vi en upphandling av bredbandsinstallation i samtliga lägenheter och lokaler. Vi ville åstadkomma ett modernt och öppet nät.

Efter installationen av fiber till varje lägenhet och lokal upphandlade vi därför en så kallad kommunikationsoperatör (KO). Tanken är att en KO har kontakten med olika leverantörer som kan leverera tjänster i nätet.

Ett öppet nät betyder att hyresgästerna själva kan välja fritt mellan de olika leverantörer och tjänster som finns i nätet.

Ekonomi

Den 1 januari 2011 trädde en ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Avsikten var att förtydliga definitionen av bolagen, men lagen innebar också att de allmännyttiga bostadsföretagen nu skulle drivas enligt affärsmässiga principer och med normala avkastningskrav.

Från 2012 har ekonomin i bolaget förbättrats och gett möjligheter till större underhållssatsningar och investeringar. En del av förändringen hänger ihop med en mer affärsmässig syn på verksamheten, både vad gäller finansiering och i relationen till entreprenörer och leverantörer.

När det gäller finansieringen har vi gått från att låna på traditionellt vis i bank, till att låna med kommunal borgen till rörlig ränta och att använda ränteswappar för räntesäkringen.

Under perioden 2013-2023 har vi gått från 9% – 14% soliditet och fastighetsvärdena har ökat från cirka 1,5 md till 2,1 md.

Miljö

Vi gick med i Allmännyttans klimatinitiativ år 2018, och har nu varit fossilfria på fordons- och värmesidan sedan år 2019.
Läs mer om vårt miljöarbete

Energi

Syftet med styrutrustning är att energieffektivisera och på ett enkelt sätt kunna övervaka för snabb felavhjälpning om något går sönder eller stannar av.

Mellan 2013 och 2023 har stora delar av våra undercentraler och fläktsystem fått uppkoppling. Styrningen sker centralt via en övervakningsmjukvara, som delvis är egenutvecklad. Den tar hänsyn till väderomslag, samt medeltemperaturen i lägenheterna och ställer om för att möta förändringen redan innan prognosens utfall.

I dagsläget har vi cirka tusen lägenheter utrustade med rumsgivare. Det gör att vi kan styra temperaturen i lägenheterna för att minska energianvändningen samtidigt som vi ligger på rätt medelvärden, som i vårt fall är 21 grader (plus/minus en halv grad) under uppvärmningssäsongen.

Under 2022 började vi testa varmvattenprioritering tillsammans med Sala-Heby Energi, vilket innebär att vi minskar framledningstemperaturen till radiatorkretsen när det förekommer ett stort uttag av varmvatten. Om vi kan hjälpa till att kapa energitopparna, som en av de största kunderna i Sala hos Sala-Heby Energi, så hjälper det till att spara onödiga kostnader för framför allt våra hyresgäster.

Målsättningen är att vi ska ha 100% mätning i lägenheterna om tre år (2026), för att kunna effektivisera ytterligare för mindre miljöpåverkan och minskad energianvändning.

Renovering

Vi inledde projektet med stora stamrenoveringar 2013. Vi fokuserar på Åkraområdet, som är ett av våra äldsta områden. De är en del av miljonprogrammet som växte fram i Sverige under 60-70-talet.

Vi har totalt renoverat 520 lägenheter mellan 2013-2023.

När vi tittar på våra fastigheter så ser vi att de har nått ungefär halva sin livslängd. Att ROT-renovera är dessutom mer miljövänligt än att riva och nybygga. Vi återanvänder byggnadernas stommar och byter ut installationer och höjer standarden till dagens nivå. Det innebär i praktiken inte att vi lyxrenoverar, utan att exempelvis bänknivåer är justerade till dagens standard, att det är fyra eluttag per rum och jordfelsbrytare som standard. Med FTX-ventilation får vi ett bättre inomhusklimat med en renare och bättre luft. Det minskar dessutom riskerna med radon.

Kök och badrum görs om helt, för att klara femtio års användning till. Det innebär nya snickerier och ytskikt över hela linjen. Vi byter stammar och vattenledningsrör enligt ”säker-vatten”-principen för att förhindra framtida vattenskador.

Personal

Samtidigt som organisationen förändrats har kraven på medarbetarna förändrats. Förr räckte det för fastighetsskötare att kunna använda praktiska verktyg. Idag krävs, förutom den praktiska kompetensen, att medarbetaren ska kunna administrera sin vardag i digitala system. Att personalen har flera kompetenser och kan utföra olika arbetsuppgifter gör oss flexibla och mindre sårbara.

När det gäller administration har digitaliseringen förändrat och effektiviserat stora delar av arbetet. Det innebär att vi har tid över att göra fler saker än vi tidigare har mäktat med. Vi kan möta de ökade kraven på dokumentation och administration från myndighetshåll.

Nyproduktion

Kronparken oktober 2019

Under 2016 påbörjade styrelsen ett arbete med att nyproducera lägenheter. Till en början undersöktes olika platser lämpliga för nyproduktion. Därefter gjordes en markaffär med Sala kommun för att komma åt byggbar mark.

På grund av överklagande och marksanering blev byggstarten försenad till 2018. 80 lägenheter färdigställdes sedan för inflytt i oktober 2019. Läs mer om Kronparken.

Omställning

Kaplanen

Kaplanen var ett servicehus med 52 lägenheter, som kommunen lämnade 2014. Efter byte av tappvattenledningar och mindre renoveringar i lägenheterna kunde vi erbjuda hyresgäster i åldern 65+ ett tryggt boende.

Bottenvåningen renoverades helt och byggdes om för kommunal verksamhet och som samlingsplats för våra hyresgäster i huset.
Läs mer om Kaplanen

Karpgatan 2

Sex lägenheter som kommunen tidigare använt som gruppbostad byggdes om till ett mindre boende för 65+, med en gemensamhetslokal.

Övrigt

Under de senaste tio åren har företaget förändrats genomgående. Vi har antagit en rad riktlinjer, både för att stärka företaget och för att möta nya krav från myndigheter och omvärlden.

I vår sponsringspolicy beskriver vi hur vi ser på sponsring. I huvudsak handlar det om att vi vill ha föreningar som bedriver ungdomsverksamhet där du kan komma igång enkelt. Föreningarnas motprestation är bland annat deltagande i och planerande av vår årliga familjedag.

Etiska regler vid leverantörskontakt styr vårt beteende gentemot våra leverantörer och entreprenörer. Det handlar om att vi ska ha ett professionellt förhållningssätt och skapa sund konkurrens.

Representationspolicyn innebär i korthet att vi är restriktiva med representation och inte tillåter alkohol i dessa sammanhang.

Policy för bisyssla innebär att man som anställd inte får engagera sig i konkurrerande verksamhet som kan skada varumärket eller vara negativt för företaget.

Affärsplanen är ett dokument som styrelsen och ledningen har som ledstjärna i det strategiska arbetet med att leda företaget framåt. Det sammanfattar ägarens syfte och avsikt med bolaget och ledningens mål med verksamheten.

Digitaliserings- och IT-policyn handlar om hur vi hanterar datafrågan, samt kraven på säkerhet och dataåtkomst vi ställer på våra leverantörer för att minska inlåsningseffekter och främja integrationer som gör nytta för både verksamhet och hyresgäster.

Informationssäkerhetspolicyn är riktlinjer för hur vi hanterar, insamlar och lagrar information i våra IT-system, bland annat för att för att få en tydlig systemöverblick och för att uppfylla GDPR och andra lagkrav.

Kommunikationsstrategin är riktlinjer för hur vi kommunicerar rätt information i rätt kanal vid rätt tillfälle till rätt målgrupp.

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.