Vad innebär det att bli någons borgensman?

Om du som bostadssökande saknar inkomst för sex månader framåt begär vi en borgensman för att kunna gå vidare med din ansökan.

Vad är en borgensman?

En borgensman är någon som åtar sig att betala en skuld för någon annan om personen inte betalar själv.

Det betyder att om en hyresgäst inte betalar sin hyra och det finns en borgensman så blir borgensmannen skyldig att stå för hyresbetalningen.

Borgensåtagandet gäller fullt ut och avser alla kostnader som hänger samman med hyresavtalet. Det kan förutom hyran röra sig om betalningsansvar för kostnader som uppstår på grund av vanvård eller onormalt slitage av lägenheten men även kostnader som räntor, avgifter och inkasso.

Giltighetstid och uppsägning

  • Ett borgensåtagande ska sägas upp skriftligt.
  • Uppsägningstiden är 9 månader.
  • Borgensförbindelsen kan sägas upp tidigast efter 1 år och 3 månader, det vill säga till och med 2 år från då den trädde i kraft. Detta regleras i Hyreslagen (Jordabalken 12 kapitlet, §28a).

Tycker du att innehållet är bra?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.